چقدر میتوان پیام دوران آماده باش و سرنگونی مسعود رجوی را جدّی گرفت .

 

انجمن وطنم 11 نوامبر 2018 سوئیس  .

پیام اخیر مسعود رجوی مرا ناخوداگاه به 35 سال پیش برد ,آنروزها جوان بودم وعشق مبارزه تمام وجودم

را گرفته بود آنروزها وقتی به اخبار فرقه رجوی گوش میکردم همیشه فکر میکردم عنقریب هست که فرقه

رجوی با ارتش آزادیبخش ملی رژیم را سرنگون کند و من از قافله عقب بمانم تا اینکه خودم در بهار سال 68

به ارتش فرقه رجوی پیوستم تجربه تلخی که ای کاش هیچوقت پیش نمیآمد .

از همان سال 68 تقریبا هر سال ما در فرقه رجوی  سر فصلهای مختلفی داشتیم و مسعود رجوی مدام پیام

آماده باش و سرنگونی میداد اما متاسفانه همه آنها سرابی بیش نبود و تمامی آن آماده باشها دور باطلی بود که

ما اعضای گرفتار و به گروگان گرفته شده در اشرف دور سر خودمان میچرخیدیم . اینقدر این آماده باشها

تعدادش زیاد هست که آدم میماند از کدام یک اسم ببرد .

مثلا انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری و تحلیلهای مسعود رجوی که رژیم سه سره شد و به دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی نخواهد رسید و پیام آماده باش برای سرنگونی رژیم . دوران اول ریاست جمهوری  آقای خاتمی تمام شده و به دور دوم رسید اما از سرنگونی خبر نشد که نشد  تا اینکه دوران دوم ریاست جمهور آقای خاتمی رو به پایان بود که یک دفعه مسعود رجوی متوجه شد علت سرنگون نشدن رژیم جیم است که میدهد شیطان رجیم , طعمه و بریده مزدور و ما بیچارگان گرفتار و به گروگان گرفته شده 4 ما تمام در قرارگاه باقرزاده باید فاکتهای جیم و جنسی خود را میخواندیم و آنها را باید ربط میدادیم به عدم مبارزه و اینکه چگونه باعث شدیم رژیم در دوران خاتمی سرنگون  نشود و ما در مناسبات پاسدار بودیم و نقش طعمه بازی میکردیم البته آش آنقدر بود که درجمعبندی این سلسله نشستها مسعود رجوی به صراحت گفت انقلاب ایدئولوژیک درست هست چون من هستم چون من هستم پس انقلاب دورن سازمانی درست هست مسعود رجوی  از این خوشحال بود که بعد از آتش بس جنگ بین ایران و عراق ارتش آزادیبخش که زائیده جنگ بود  هنوز هست او هنوز حیات خیف و خائنانه خود را داشت و به آن می بالید .

برای من نوعی  پیام آماده باش مسعود رجوی هیچ ارزشی ندارد تنها تاسف من این است که با این قمپز آماده باش سرنگونی. مسعود رجوی تلاش میکند تا از ریزش نیرو جلوگیری کند ماه گذشته ما شاهد ریزش نیرو در میانگین رده تشکیلاتی 30 سال به بالا بودیم و این نویدی خوبی برای اضمحلال و فروپاشی کامل این فرقه بود.

اینجا باید به فرقه رجوی وشخص مسعود رجوی بگویم تحریم وگرسنگی دادن و شکنجه تدریجی مردم ایران با الفاظی مانند گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود هیچ معنای ندارد  جزء سوق دادن مردم ایران به سوی  ذلت ملی . مسعود رجوی تو همانی هستی که با همکاری با سرویسهای جاسوسی اجنبی با سیاه نمائی و بزرگ نمائی مراکز اتمی ایران   مشوق تحریمهای اجنبی بر علیه  مردم ایران بودی وهستی تو ضد خلق به تمام معنا هستی خدا ازتو و تقصیرهایت نگذرد میدانم خسر الدنیا و آخرت هستی . در سلسله نشستهای حوض سال 74  ادعا داشتی که میخواهی مستقل بمانی ما باید از زن وزندگی دست بکشیم تا تو مجبور نباشی وطن فروش و مزدور اجنبی باشی یعنی تو دل در گرو ناوگان جنگی بیگانه نباشی  اما زمان گذشت و نشان داد تو هیچی نیستی حتی آن پشکلی که تو به اف آ ها نسبت میدادی .دنیا عوض شده قدیمها آدمها میخواستند وطن پرست باشند و ملاک و لحاظ همه و همه در اپوزسیون  وطن پرستی آدمها بود اما متاسفانه امروز در بین اپوزسیون وطن فروشی مد و مرسوم شده است و به آن هم افتخار میکنند.

رجوی من نمیدانم زنده هستی یا مرده اما برای من زنده تو مثل یک مرده هست, تو سالهاست در دل ما مردم مرده ای .

میر باقر صداقی 

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon