About Us

سایت وطنم 

سایت وطنم بوسیله تعدادی از اعضای جدا شده در  ادامه کار سایت ایران ستارگان برای افشای چهره کثیف ووطن فروش فرقه رجوی و بازخوانی این وطن فروشی   از آغاز تا به امروز   فعالیت میکند تا تجارب خود را در اختیار نسل جوان قرار داده , تا باشد که جوانان وطنمان گرفتار و گروگان فرقه رجوی نشوند و از طرفی هم با این افشاگری شاید ضمینه برگشت و رهائی گروگان های گرفتار در  فرقه رجوی شویم سالهاست که مادران چشم به انتظار خبر از فرزندانشان در این فرقه هستند اما دریغ از یک جو انسانیت در مریم و مسعود رجوی   .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااا

thPU30TCE7.jpg

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon